מידע שימושי

זכויות

 • עד לשיעור הראשון של כל קורס, המרצה חייב לחלק לסטודנטים או לפרסם באתר הרשמי של הקורס, חוזר שבו מופיעים: תכנית הלימודים של הקורס (סילבוס), ספרות, הפנייה לאתר הקורס במקרה של הוראה מתוקשבת, המועדים המשוערים לבחני ביניים, מרכיבי הציון הסופי במועדים א' ו- ב', ההגדרות והקריטריונים להערכת עבודות, דרכי התקשרות עם המרצה ושעות הקבלה.
 • המרצה חייב להביא לידיעת הסטודנטים בתחילת הקורס את מרכיבי הציון הסופי של הקורס ומשקלם.
 • סטודנט רשאי לערוך שינויים במערכת השעות שבנה עד תום השבועיים הראשונים של הסמסטר.
 • סטודנט זכאי לקבל ייעוץ של יועץ בפקולטה/מחלקה על מערכת השעות האישית שלו.
 • סטודנט רשאי לבקש מועד מיוחד במקום מועד ב', אם ההודעה על כישלון במועד א' לא פורסמה עד שבועיים לפני קיום הבחינה במועד ב'. אם מתקיימות שתי בחינות באותו יום, שאחת מהן היא בחינה בקורס חוזר, או בחינה שההשתתפות בה אושרה בהחלטת ועדת הוראה, הסטודנט חייב להיבחן במועד א' של הקורס החוזר, או של הבחינה, שההשתתפות בה אושרה בהחלטת ועדת הוראה, וחייב לגשת למועד ב' במקצוע החדש. הסטודנט יהיה זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד עבור המקצוע החדש.

** בפקולטות/מחלקות שבהן הלימודים הם בהיקף של 3 שנים, לא ייגבה תשלום כלשהו עבור 3 קורסים חוזרים לכל היותר לסטודנט, ובתנאי שהקורסים החוזרים נלמדים במסגרת 3 שנות הלימוד התקניות.
** בפקולטות/מחלקות שבהן הלימודים הם בהיקף של 4 שנים, לא ייגבה תשלום כלשהו עבור 4 קורסים חוזרים לכל היותר לסטודנט ובתנאי שהקורסים החוזרים נלמדים במסגרת 4 שנות הלימוד התקניות.
הבחינות (כולל הגשות בעיצוב) ייקבעו במרווח של יומיים לפחות, על פי תכנית הלימודים הרגילה.
הנחות בתחבורה הציבורית.

חובות

 • אין לאחר לשיעורים. מרצה רשאי למנוע את כניסתו לשיעור של סטודנט מאחר.
 • המועד האחרון מבין שני המועדים הוא הציון הקובע לסטודנט שנבחן בשני מועדים.
 • סטודנט, אשר נקבע עבורו תאריך למועד מיוחד והחליט שלא לגשת לבחינה, נדרש להודיע למזכירות האקדמית עד שבוע לפני מועד הבחינה. אם הסטודנט לא הודיע על כך למנהל הסטודנטים, יקבל ציון "0 "בבחינה. מסטודנט שלא הודיע בזמן תישלל גם הזכאות למועדים מיוחדים במהלך אותה שנה.
 • חל איסור מוחלט להכניס מכשירים סלולריים ומכשירים חכמים לבחינות.
 • העישון אסור בכל בנייני הקמפוס, לרבות בפרוזדורים. מותר לעשן רק במקומות שהוקצו לכך ושסומנו ככאלה באמצעות שילוט ברור.
 • סטודנט שנעדר מלימודים מסיבות מוצדקות (לידה, מילואים, אבל, מחלה וכדומה), חייב להשלים את החומר שהחסיר.
 • ניתן להגיש ערעור ממוחשב על ציון בחינה, דרך עמדת המידע באתר המכון. תשובת הערעור תישלח באופן אישי לסטודנט, גם כן דרך עמדת המידע. השירות אינו כרוך בתשלום, אולם אם הסטודנט יגיש 5 ערעורים שיידחו, יחויב הסטודנט בתשלום בסך של 50 ₪ החל מהערעור השישי לכל ערעור נוסף שיידחה.