זכויות למשרתי מילואים

סטודנט המשרת במילואים, או הורה בן/בת זוג של סטודנט אשר שירת במילואים זכאי להגיש בקשה להתאמות כפי שמפורט בעמוד זה באופן הבא:

 1. על הסטודנט להפיק מאתר המילואים האישי אישור 3010 או להגיש אישור שירות מילואים פעיל.
 2. את הבקשה להתאמות יש להגיש בעמדת המידע תחת קטגורית -> בקשות וערעורים -> מילואים/חרבות ברזל.
 3. בקשת פטור של 2 נק"ז בגין שרות מילואים  – יש להגיש תחת הבקשה " פטור 2 נק"ז מרב-תחומי/יזמות" (ראו הרחבה מטה)
 4. לבקשת התאמות אחרות כגון סיוע לימודי, בקשה לתגבורים, בקשה לצילומים וכו' – יש להגיש תחת הבקשה "התאמות למשרתים במילואים".
 5. לבקשת מועד מיוחד לבחינה בשל שירות מילואים – יש להגיש תחת הפורום לבקשות למועד מיוחד תחת הקריטריון שרות מילואים.

סטודנט/ית המקבל/ת צו מילואים ומעונין/ת לדחות את הצו ימלא טופס ולת"ם. במידה ויש צורך להוסיף מכתב בקשה ניתן להיעזר ברכזת המילואים, בניסוח מכתב, על פי הנתונים אשר יציג הסטודנט.

סטודנט זכאי ל- 2  נ"ז אקדמיות במסגרת הלימודים הרב תחומיים במידה ושירת  14 ימים במילואים במהלך שנה אקדמית ובכל מקרה רק פעם אחת במהלך התואר.

אופן הגשת בקשה להכרה בנקודות זכות אקדמיות:

 • על הסטודנט להגיש בקשה בעמדת המידע ולצרף את האישור המתאים.
 • לאחר בחינת עמידתו בקריטריונים אשר פורטו לעיל יאושר קבלת הפטור עבור 2 נ"ז בתחום לימודים רב תחומיים.
 • הזנת הפטור תתבצע ע"י המזכירות האקדמית ותעודכן במאזן הסטודנט.

ניתן לקבל זכאות לפטור זה רק פעם אחת במהלך התואר .
זכאים להגיש – סטודנטים המשרתים במילואים וסטודנטים בקבע או סדיר המשתתפים במלחמת חרבות ברזל. סטודנטים אשר הועסקו במסגרות ביטחוניות אחרות במסגרת חרבות ברזל רשאים להגיש בקשה בצירוף האישורים המתאימים והיא תיבחן באופן פרטני.

סטודנט ששירת עד 10 ימים במסגרת צו 8 זכאי להיעדר מיום לימודים אחד לאחר תום שירות המילואים. במידה ושירת מעל 10 ימי מילואים יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף על כל 10 ימי שירות מילואים.

כל יום היעדרות כאמור יהיה בסמוך ולאחר תום שירות המילואים. כמו כן יהיה זכאי הסטודנט למועד בחינה נוסף ולדחייה בהגשת עבודות ומטלות אקדמיות.

המכון יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המכון יאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

בחינות

סטודנט המשרת במילואים ע"פ התנאים המפורטים מטה זכאי להיבחן במועד נוסף תוך 45 יום ממועד הבחינה האחרון בקורס או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה לפי בחירת הסטודנט.

להלן הקריטריונים לקבלת הזכאות:

 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים ברצף או 5 ימי מילואים ברצף תחת "צו 8" או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר.

מטלות

סטודנט הנבצר ממנו להגיש מטלה בשל שירות מילואים יהיה זכאי קבלת מטלה חילופית או לדחייה במועד ההגשה ב- 10 ימים לפחות או לפי מספר ימי המילואים ששירת, הגבוה מבניהם. כל זאת בהתאם להחלטת המרצה.

זכאות זו תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

 • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
 • המכון יאפשר לסטודנט ששירת 10 ימי מילואים לפחות במצטבר במהלך סמסטר ונעדר בשל כך משיעורים להירשם לקורס חוזר במועד מאוחר יותר ללא תשלום. (זאת בתנאי שלא נבחן)

סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים זכאי לאחת מההתאמות הרשומות מטה ע"פ החלטת הפקולטה למעט בשיעורי הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה:

 1. האזנה או צפייה בשיעורים שנעדר מהם כאמור, או קבלת סיכומים כתובים אשר אושרו ע"י מרצה הקורס או מי מטעמו בעבור שיעורים אלה.
 2. קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים שנעדר מהם, שיינתנו באופן ייעודי ולא כחלק משעות הקבלה של המרצה, על ידי המרצה או מי מטעמו שהמרצה סבר שהוא מוכשר וראוי אקדמית, למעט סטודנט ממחזור הלימוד של הסטודנט שנעדר; באחריות המרצה לפקח על היקף התגבור ורמתו. לחילופין, יוכל הסטודנט לקבל סבסוד מלא עבור השתתפות במרתון של אגודת הסטודנטים.
 3. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המוסד.
 4. סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המוסד.
 5. סטודנט אשר שירת במילואים, זכאי לצילומים של חומרי לימוד. יום מילואים מזכה את הסטודנט ב-50 צילומים.

זכאות זו תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 150 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב- 2 סמסטרים ללא תשלום נוסף.
 • סטודנט הורה שבן/בת הזוג שירת שירות מילואים של 150 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד ללא תשלום נוסף.

סטודנט שבן/בת זוגם משרת במילואים (14 ימי מילואים ברציפות או 21 ימי מילואים במצטבר בשנה בשירות רגיל או חירום צו 8) והינו הורה לילד מתחת לגיל 13, זכאי אף הוא להקלות של משרת המילואים (למעט החזר חלקי בגין שכר לימוד), אך לא יהיה רשאי להיעדר יותר מ – 5 ימי לימודים.

לשאלות, עזרה ותמיכה נפשית במילוי טפסים אתם מוזמנים לפנות לרכז רווחה- Aguda10rev@gmail.com