ברוכים הבאים

פרסום ציונים

לפי סעיף 16 בנוהל הבחינות, על המרצה להעביר למזכירות האקדמית את הציונים בתוך שבועיים מיום הבחינה.

במקרה של איחור במתן הציונים שהותיר פחות משבועיים עד למועד ב׳, יהיו הסטודנטים זכאים למועד מיוחד. במקרה כזה, כשיש הרשמה למועדים מיוחדים (תישלח על כך הודעה במייל) יש להגיש בקשה ובסיבה לבקשה לציין שציון מועד א' ניתן פחות משבועיים לפני מועד ב'.