ברוכים הבאים

הגשת מחברת הבחינה

מי שסיים את הבחינה טרם זמנה מכל סיבה שהיא לא יוכל לעזוב את חדר הבחינה, אלא לאחר שתעבור חצי שעה משעת תחילת הבחינה ולאחר קבלת היתר מן המשגיח. (נוהל בחינות נספח 1 סעיף 10).

גם אם רק קיבלתם את הטופס, יחשב כאילו נבחנתם במועד זה גם אם בחרתם שלא למלא את הטופס. במקרה כזה הציון שירשם יהיה 0, ויהיה ניתן לצאת מהבחינה רק לאחר שחלפה חצי שעה. (נספח 1 סעיף 7)