ברוכים הבאים

היעדרות ממועד מיוחד

אם נקבע עבורך תאריך למועד מיוחד והחלטת שלא לגשת לבחינה, עליך להודיע למזכירות האקדמית עד שבוע לפני מועד הבחינה. אם הסטודנט לא הודיע על כך למנהל הסטודנטים, יקבל ציון "0 "בבחינה. מסטודנט שלא הודיע בזמן תישלל גם הזכאות למועדים מיוחדים במהלך אותה שנה.