ברוכים הבאים

עונשים אפשריים בוועדת משמעת

 • מכתב נזיפה בתיק האישי.
 • פיצוי כספי עבור נזק שנגרם.
 • ביטול הנחה בשכר הלימוד, מניעת פרס לימודים, מלגה, הלוואה או כל זכאות אחרת בעלת משמעות כספית, כולן או מקצתן, כולל דיור במעונות הסטודנטים, למשך תקופה קצובה.
 • מניעת שימוש במתקני המכון, בחלקם או בכללם, כולל מעבדות, סדנאות ואולפנים, מסופי מחשב, שירותי ספריה, מתקני ספורט, וכיוצא באלה, למשך תקופה קצובה.
 • פסילה של בחינה, או מטלה לימודית, ובכלל זה עבודה סמינריונית, עבודת גמר וכיוצא באלה, שמשמעותה ציון נכשל בבחינה, ו/או במטלה או בקורס.
 • ביטול קורס או קורסים שנלמדו בשנת הלימודים בה בוצעה העבירה. דין ביטול קורס כדין קבלת כישלון בקורס.
 • איסור הגשת עבודה/ות במועד מסוים או במועדים מסוימים.
 • איסור להבחן בבחינה או בבחינות מסוימות, במועד מסוים או במועדים מסוימים.
 • איסור להשתתף בקורס או בקורסים מסוימים לתקופה קצובה.
 • ביטול לימודים של סמסטר.
 • קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד השנתי המשולם ע"י הסטודנט מן המניין.
 • רישום תקציר פסק הדין בגיליון הציונים בתנאי שהעונש כלל הרחקה מהמכון לתקופה של שנה ויותר.
 • הרחקה מקורס או קורסים שבתכנית הלימודים לתקופה שתיקבע.
 • הרחקה מן המכון לתקופה מוגדרת.
 • הרחקה מן המכון לצמיתות.
 • ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
 • עיכוב מתן תעודה, מתן אישור המעיד על לימודי סטודנט או מתן כל מסמך אחר הקשור בלימודיו של המואשם במכון למשך תקופה שתיקבע.
 • ביטול אישור סיום הלימודים ו/או תעודת גמר ו/או תואר שניתנו ע"י המכון.
 • פעילות ציבורית למען הקהילה בהיקף שיקבע ע"י ועדת המשמעת.