ברוכים הבאים

פרסום ציונים

לפי סעיף 16 בנוהל הבחינות, על המרצה להעביר למזכירות האקדמית את הציונים בתוך שבועיים מיום הבחינה.
כל המבחנים ייסרקו, כולל מבחנים אובייקטיביים (אמריקאים), למעט בחינות בקורסים שאינם אקדמיים,
מרצה שבחן בבחינה אובייקטיבית (אמריקאית), ושמעוניין שבחינתו לא תיסרק, יוכל לבקש ממדור בחינות שלא לסרוק את הבחינה ובתנאי שיקבל אישור על כך מראש היחידה האקדמית.


7.14 מדור בחינות יעביר למזכירות האקדמית את רשימת המרצים אשר לא פרסמו את הציונים במועד המיועד.
במידה ולא פרסם המרצה ציונים בתוך שבועיים, ייבדק הנושא בהתאם לתקנון המשמעת של הסגל האקדמי.